Актуализации

Изтеглете последната версия

Актуална версия на Aladin

Версия: 18.03.01 | Дата: 31 октомври 2018 13:36 | Какви са промените?

Хронология на версиите

Версия: 18.03.00

Дата: 23 юли 2018

Промени:

Отразени са промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (приети с Постановление № 127 от 4 юли 2018 г., обн., ДВ бр.57/10.7.2018 г.), влизащи в сила от 01.07.2018 г., както и в структурата и съдържанието на файловете за обезщетенията.


Версия: 18.02.00

Дата: 02 юли 2018

Промени:

Отстранен проблем при въвеждане на отсъствия за приключен месец при служители с график.


Версия: 18.01.01

Дата: 25 април 2018

Промени:

Актуализирано е ръководството за потребителя
Задължително прочетете Приложение № 3 „Изпращане на фишове по e-mail”.


Версия: 18.01.00

Дата: 16 април 2018

Промени:

Програмата отговаря на изискванията на европейският регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен още като GDPR

Допълнително се предлагат следните две разширения към Aladin:

 • „Хронология на промените в личните данни и заплатите на служителите“
  Поддържа Log файл, който съхранява промените в начисленията и удръжките на служителите, ЕГН, име, адрес, и-мейл, № на лична карта и IBAN за НОИ. В него се съдържа и информация на коя дата, в колко часа и от коя работна станция е направена промяната.
 • „Хронология на поведението на потребителите при работа с Aladin“
  Поддържа Log файл, от който може да се проследи поведението на потребителите на Aladin.

Версия: 18.00.00

Дата: 04 януари 2018

Промени:

 • променени са процентите за осигуряване за 2018 г.
 • добавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности за 2018 г.
 • добавени са новите длъжности и са променени старите в НКПД 2011
 • направена е справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
При актуализацията за 2018 се променят следните параметри в настройките за фирмите, които са в период на заплати януари 2018:
 • минимална работна заплата – 510 лв.
 • минимален месечен осигурителен доход – 510 лв.
 • осигурителните проценти за фонд пенсии
 • актуализира се календара за 2018 г. с работните и почивни дни
Внимание:
да се провери дали има промяна на % за трудова злополука и ако има да се смени в „Регистрация на фирма“

Версия: 17.04.01

Дата: 05 декември 2017

Промени:

 • Разрешено е изравняването на годишния данък по ЗДДФЛ за 2017 г.;
 • Добавена възможност за изход на справките и в XLSX файл;
 • Възможност за маркиране на изпратена сесия с болнични като неизпратена, но при подаването им болничните ще бъдат подадени с флаг корекция. „Работна заплата“=>“Справки“=>“Данни за НОИ и НАП“=>“Сесии на подаване на болнични“.

Версия: 17.04.00

Дата: 20 ноември 2017

Промени:

Независимост на АЛАДИН от инсталираните драйвъри при импорт на XLSX файлове.


Версия: 17.03.01

Дата: 25 август 2017

Промени:

Нови възможности във връзка със СИДДО.


Версия: 17.03.00

Дата: 08 август 2017

Промени:

Възможност за въвеждане на декларация по чл. 49 ал.4 т.8 от ЗДДФЛ.


Версия: 17.02.03

Дата: 03 юли 2017

Промени:

Отразени са последните указания за формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.


Версия: 17.02.02

Дата: 15 юни 2017

Промени:

Отразени са последните (за сега) изменения във формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.


Версия: 17.02.00

Дата: 12 май 2017

Промени:

 • Отразени са измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и Функционалните изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • В бланките от „Личен състав“ вече могат да се добавят следните данни:
  – населено място по месторабота
  – област на населено място по месторабота
  – ПК на населено място по месторабота
  – код по ЕКАТТЕ по месторабота

Версия: 17.01.02

Дата: 19 април 2017

Промени:

Добавени са нови справки в частта на Aladin Employee Self Service


Версия: 17.01.01

Дата: 6 април 2017

Промени: