Aladin - Интегрирана система за управление на човешките ресурси

Диплом Aladin е награден с отличието ЗЛАТЕН МЕДАЛ
 
на 58-ми Международен Есенен Панаир - Пловдив 2002 г.

Предназначение

Aladin е система, която автоматизира дейностите в отделите “Каса”, “ТРЗ” и “Личен състав”. С нея работят фирми и организации от различни сфери и отрасли на българската икономика: министерства, медии, кооперации, производствени и туристически фирми, счетоводни къщи.
    

Aladin работи под следните операционни системи: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Aladin включва следните подсистеми

 • Работна заплата
 • Личен състав
 • Отпуски
 • Граждански договори
 • Работно време
 • Платежни документи
Основни предимства
 • Многоезичност не само на базата данни, но и на софтуера;
 • Възможност за ползване на информация за минали месеци, без възстановяване на данните;
 • Управление на правата за достъп до базите данни, менютата и звената;
 • Отдалечена работа през интернет и VPN;
 • Автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други информационни системи;
 • Създаване и печат на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение, граждански договори и други бланки чрез интерфейс с MS Word 2000 или по висока версия;
 • Всички справки се извеждат на екран, печат или във файл (XLS/X, DOC, PDF, JPEG, XML, HTML);
 • Лекота при усвояване и удобство при работа;
 • Бързодействие и работа в реално време;
 • Автоматична актуализация на софтуера на всички работни станции;
 • Функционална помощ ("HELP") и входящ контрол.

  в подсистема "Работна заплата":
 • Автоматично преизчисляване на плащания за минало време;
 • Отворен програмен код при създаване на пера (начисления и удръжки);
 • Възможност за работа с групови и/или индивидуални графици и изготвяне на присъствена форма 76;
 • Формиране на брутно възнаграждение на база договорено нетно възнаграждение, както и формиране на брутен еквивалент за частични нетни възнаграждения;
 • Оригинални решения за ведомости и фишове;
 • Възможност за изпращане на фишовете по и-мейл;
 • Свободно дефиниране на критерии, необходими за рекапитулации, ведомости и списъци;
 • Възможност за изчисляване на заплати с различни схеми за осигуряване и съответни % за ДОО и здравно осигуряване;
 • Индексиране на отпуски и/или щатни заплати с коефициент;
 • Валутни заплати;
 • Изготвяне на "Декларация 1", "Декларация 3" и "Декларация 6" за НАП;
 • Изготвяне на файл с данни за изплащане на обезщетения от НОИ;
 • Изготвяне на файлове за масови плащания по банков път;
 • Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на работните заплати към популярни счетоводни и ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV, ABAS, AXAPTA, Sunsystems, BAAN, Maconomy, Конто, Workflow, Ажур, Бизнес навигатор и др.);
 • Изравняване на ДДФЛ за календарна година.
  Извежда:
 • Платежни, допълнителни и авансови ведомости;
 • Рекапитулации - съгласно изискванията на потребителя за месеца или с натрупване за указан период;
 • Списъци по код на начисление или удръжка;
 • Списък на служителите с вноските/удръжките по осигурителни фондове;
 • Списъци на служителите с изработените от тях дни по месеци от началото на годината, както и болнични, платен и неплатен отпуск;
 • Присъствена форма 76;
 • Списък на депонираните аванси или заплати и депонентски карти;
 • Списък на служителите, дължащи суми на касата;
 • Списъци за дялов капитал /ВСК/, остатък /главница/;
 • Списък за детски влог с имена на децата и родителя;
 • Годишни и месечни служебни бележки;
 • Автоматизирано изготвяне на Удостоверение за пенсиониране УП-2 и УП-3;
 • Годишни и месечни служебни бележки.

  в подсистема "Личен състав":
 • Параметризирана функция за описание на структурните единици в организацията, както и тяхната йерархия;
 • Въвеждане на длъжностни характеристики;
 • Електронно досие на служителя;
 • Възможност за параметризирано създаване на кадрови номенклатури;
 • Мощен генератор на отчети с потребителски ориентиран интерфейс.
  Извежда:
 • Трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение и други бланки;
 • Длъжностни и поименни щатни разписания;
 • Автоматизирано изготвяне на уведомления по чл.62 ал.5 и по чл.123 ал.1 от КТ;
 • Списъци с основна заплата, трудов и осигурителен стаж;
 • Списъци на служителите по длъжности, образование;
 • Списъци на назначените и освободените служители за указан период;
 • Справка за попълване на трудова книжка.

  в подсистема "Отпуски":
 • Следене на полагаемия се платен годишен отпуск;
 • Възможност за указване на поредността за ползване на неизползваните дни по години;
 • Автоматизирано водене на НСС-19 по отношение на компенсируемите отпуски.
  Извежда:
 • Заповеди за отпуски;
 • Персонална справка за използван и неизползван отпуск;
 • Обобщени справки за използван и неизползван отпуск по различни критерии;
 • Справки за НСС-19.

  в подсистема "Граждански договори":
 • Изплащане на граждански договори, с възможност за указване на допълнителни критерии, по които да се правят справки в различни разрези;
 • Възможност за импорт на суми;
 • Масово плащане;
 • Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на начислените и изплатени суми, както и на начислените и удържани осигуровки.
  Извежда:
 • Граждански договори;
 • Сметки за изплатени суми, декларации и служебни бележки;
 • Справки по чл.73 и чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените възнаграждения по извънтрудови възнаграждения;
 • Изготвяне на "Декларация 1", и "Декларация 6" за НАП.

  в подсистема "Работно време":
 • Автоматизирано остойностяване на труда посредством връзка с електронни системи за контрол на достъпа/работното време;
 • Изготвяне на групови и индивидуални графици;
 • Осъществяване на обективен и своевременен контрол за спазване на работното време от служителите.
  Извежда:
 • Справки за положения нощен и извънреден труд по видове;
 • Справки за закъсненията и преждевременното напускане на работното място;
 • Справка за отсъствията за указан период;
 • Справка за работа в почивни дни.

  в подсистема "Платежни документи":
 • Автоматизирано изготвяне и печат на платежни за плащания към бюджета;
 • Печат на нареждания за кредитен превод, нареждане за директен дебит, нареждане разписка и вносна бележка.