Актуални версии на Aladin

Текуща версия

Дата

Вид

Големина на файла

Копиране на актуализацията

18.01.00 24.04.2018 HTTP FTP
EXE 5 854 718 b Целият файл - UPGRSQL.EXE Целият файл - UPGRSQL.EXE
ZIP 8 364 345 b Целият файл - UPGRSQL.ZIP Целият файл - UPGRSQL.ZIP

Технология за въвеждане на парични обезщетения и помощи
и изготвяне на файлове за НОИ считано от 01.06.2017


Разширение на Aladin за автоматично изпращане на файлове към НОИ - актуализирано на 03.02.2016


Примерна декларация за липса на публични задължения по реда на чл. 23, ал. 2 и чл. 49, ал. 4 т. 8 от ЗДДФЛ

Хронология на версиите:

Версия Описание
18.01.00

от 16.04.2018

Програмата отговаря на изискванията на европейският регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен още като GDPR

Допълнително се предлагат следните две разширения към Aladin:

 • „Хронология на промените в данните на служителите“
  чрез него се поддържа Log файл, който съхранява промените в начисленията и удръжките на служителите, ЕГН, име, адрес, и-мейл, № на лична карта и IBAN за НОИ. В него се съдържа и информация на коя дата, в колко часа и от коя работна станция е направена промяната.
 • „Хронология на поведението на потребителите при работа с Aladin“
  чрез него се поддържа Log файл, с който може да се проследи поведението на потребителите на Aladin.
18.00.00

от 03.01.2018

 • променени са процентите за осигуряване за 2018 г.
 • добавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности за 2018 г.
 • добавени са новите длъжности и са променени старите в НКПД 2011
 • направена е справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

При актуализацията за 2018 се променят следните параметри в настройките за фирмите, които са в период на заплати януари 2018:
 • минимална работна заплата - 510 лв.
 • минимален месечен осигурителен доход - 510 лв.
 • осигурителните проценти за фонд пенсии
 • актуализира се календара за 2018 г. с работните и почивни дни

Внимание:
    да се провери дали има промяна на % за трудова злополука и ако има да се смени в "Регистрация на фирма"
17.04.01

от 05.12.2017

 • Разрешено е изравняването на годишния данък по ЗДДФЛ за 2017 г.;
 • Добавена възможност за изход на справките и в XLSX файл;
 • Възможност за маркиране на изпратена сесия с болнични като неизпратена, но при подаването им болничните ще бъдат подадени с флаг корекция. "Работна заплата"=>"Справки"=>"Данни за НОИ и НАП"=>"Сесии на подаване на болнични".
17.04.00

от 20.11.2017

 • Независимост на АЛАДИН от инсталираните драйвъри при импорт на XLSX файлове.
17.03.01

от 25.08.2017

 • Нови възможности във връзка със СИДДО.
17.03.00

от 08.08.2017

 • Възможност за въвеждане на декларация по чл. 49 ал.4 т.8 от ЗДДФЛ.
17.02.03

от 03.07.2017

 • Отразени са последните указания за формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.
17.02.02

от 15.06.2017

 • Отразени са последните (за сега) изменения във формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.
17.02.00

от 12.05.2017

 • Отразени са измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и Функционалните изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • В бланките от "Личен състав" вече могат да се добавят следните данни:
  - населено място по месторабота
  - област на населено място по месторабота
  - ПК на населено място по месторабота
  - код по ЕКАТТЕ по месторабота
17.01.02

от 19.04.2017

 • Добавени са нови справки в частта на Aladin Employee Self Service
17.01.01

от 06.04.2017

17.01.00

от 31.03.2017

  Отразени са промените във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от Кодекса на труда:
 • При въвеждане на нов служител e задължително въвеждането на населеното място по месторабота от "Лични данни"=>"Тип на адреса"=>"Месторабота";
 • При въвеждане на допълнително споразумение е задължително да се въведе населеното място по месторабота, ако същото е празно или същото се променя;
 • В екрана за избор на населено място е добавен линк към сайта на НСИ и е добавена колона "Код по ЕКАТТЕ". Добавена е възможност за търсене по "Код по ЕКАТТЕ". Добавен е ред с Код по ЕКАТТЕ "00000". За да може да се избере е необходимо да се махне филтъра по области, ако същия е налице;
 • Актуализиран е формата на файла с данните за уведомленията по чл.62 ал.5 от КТ (при извеждане на 31.03.2017 се използва стария формат);
 • Актуализиран е формата на файла с данните за уведомленията по чл.123 ал.1 от КТ;
 • В справката с личните данни на служителите в XLS файл са добавени колоните: Код по ЕКАТТЕ, населно място по месторабота, община и област на населеното място по месторабота;
17.00.03

от 09.03.2017

 • Актуализирана е годишната статистика;
 • Добавен е бутон за импорт на еталон на годишната статистика.
17.00.02

от 15.02.2017

 • В подсистема "Граждански договори" е добавена възможността да се въвеждат суми за различните поделения
17.00.01

от 18.01.2017

 • Отразени са промените в Наредба Н-8 от 17.01.2017 г.

Внимание:
в Номенклатури->Основание за уволнение трябва да се попълни "Тип за НАП".
За клиентите, които имат регистрирана само подсистема "Работна заплата" и имат служители уволнени през януари 2017 година - тряба да коригирате заповедта за уволнение, като изберете основание.
17.00.00

от 06.01.2017

 • актуализирана е НКПД в сила от 01.01.2017 (Зап.№ РД01-919 от 28.12.2016).
 • добавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности за 2017 г.

При актуализацията за 2017 се променят следните параметри в настройките за фирмите, които са в период на заплати януари 2017:
 • минимална работна заплата - 460 лв.
 • минимален месечен осигурителен доход - 460 лв.
 • осигурителните проценти за фонд пенсии
 • премахват се от схемите за осигуряване: "фонд Пенсии от социални", "Здравна осигуровка от социални", "УПФ от социални" и "ППФ от социални"
 • променя се вида осигурен 7 на вид осигурен 24 в схемите за осигуряване
 • актуализира се календара за 2017 г. с работните и почивни дни

Внимание:
    да се провери дали има промяна на % за трудова злополука и ако има да се смени в "Регистрация на фирма"
8.04.02

от 06.12.2016

 • Пусната е възможността за изравняване на годишния данък за 2016 г..

8.04.00

от 02.11.2016

 • Добавени допълнителни настройки за облагаемите начисления, за които не се дължи ДОО.

8.03.00

от 19.09.2016

 • Възможност да се копира правилно IBAN когато същия съдържа интервали;
 • Възможност за изтриване на заповед за уволнение, в която е указано, че последния ден зачетен за трудов стаж е последния ден на месеца, който е приключен.

8.02.00

от 21.06.2016

 • Актуализирано е ръководството за потребителя. При актуализация натиснете линка "Документи за работа с Аладин (в. 3.01 от 20.07.2016)";
 • Възможност за направа и промяна на социални придобивки.
  Работи само при инсталиран AESS;
 • Възможност за избор на служител при подаване на болничните в НОИ.

8.01.00

от 27.05.2016

 • Допълнителни екстри в Aladin за организации със служители по Закона за съдебната власт;
 • Променена технология за фиксиране на % ДТВ за ТСПО за дадени служители.

8.00.02

от 07.04.2016

 • В справките за "Назначени служители", "Уволнени служители" и "Променен щат" при изход в XLS файл е добавено да излиза и колона с личните номера на служителите;
 • Добавен е нов вид документ в секция "Промяна" - "Промяна на статус". Чрез него може да се променя "активен/неактивен" и стажовете;
 • В таблицата с документите в секция "Промяна" е добавена колона "Работно време".

8.00.01

от 16.03.2016

 • Възможност за корекция на стажовете в трудовия договор докато постъпването е в текущ или бъдещ месец и няма въведени последващи документи;
 • При корекция на трудов договор, допълнително споразумение или заповед за уволнение не се маркират уведомленията за неподадени, ако няма промени в данните за тях;
 • При излизане от картона на служител вече се съхранява състоянието на маркера "Скрий редовете за авт. смяна на клас" в секция "промяна". При следващо влизане в картон на служител маркера е такъв какъвто е съхранен;
 • В служебната бележка към сметката за изплатени суми вече се прави разбивка на сумите по % признат разход и код за НАП;

8.00.00

от 15.01.2016

 • Отразени са промените за подаване на обезщетенията в НОИ.

  Има възможност създадените файлове да се изпратят автоматично от Aladin при маркиран реквизит "Подаване чрез Web Service". За тази цел е необходимо да има инсталиран електронен подпис, връзка със сайта на НОИ и да е инсталирано специалното разширение на Aladin. Ако данните не са приемат се извежда справка за некоректните записи и болничните не се маркират за изпратени;

 • При печат на фишове за период след 2015 г. се отпечатва и информация за полагаемия, използвания и остатъка платен годишен отпуск.

  Ако не желаете да се отпечатва тази информация сложете отметка на:

  "Администратор->Инициализация->Платен отпуск->Отпуските НЕ СЕ печатат във фиша".

  Тази възможност съществува при регистрирана подсистема "Отпуски" и избрана за печат "Пълна ведомост";

 • Изцяло нова методология за следене на хронологията на служителя, сключените договори, допълнителни споразумения и заповеди за освобождаване.
 • Отразени са измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2015. Считано от 01.01.2016 са заличени кодовете за вид осигурен 21 и 23.

  За повече информация за новостите в Aladin изтеглете "Ръководство за потребителя" версия 3.0 от 08.01.2016.

7.06.07

от 04.12.2015

 • Направено е годишното изравняване на ДДФЛ за 2015 г.

7.06.06

от 24.09.2015

 • Актуализирана е справката за въведените служебни бележки от друг работодател. "Работна заплата->Сервизни функции->Годишен данък->Въвеждане на суми";
 • В "Рекапитулации" е добавена възможност за извеждане на подробна информация за сумите и кодовете, които участват в суматорите. Вижте новия маркер "подробно";
 • Отстранен е проблем с маркирането на т.2 в Сметката за изплатени суми;
 • Направена е новата Сметка за изплатени суми по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
 • Направена е новата служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ;
 • Направена е новата служебна бележка по чл. 45, ал.2, т. 1,2 и 3 от ЗДДФЛ;
 • Добавена е възможност за въвеждане на брой деца в т.ч. с увреждания:

  "Работна заплата->Сервизни функции->Годишен данък->Въвеждане на суми".

7.06.05

от 09.09.2015

 • Добавена е възможност за указване, дали да се удържа авансов данък за IV-тото тримесечие на годината при изплащане на граждански договор.

7.06.04

от 22.06.2015

 • Променена е технологията за създаване на нова фирма.

7.06.03

от 10.06.2015

 • Променена е технологията за създаване на индивидуален график на служители, които са назначени на работа през определени дни от месеца.

  Указанието е в several_days_at_month.doc.

7.06.02

от 24.04.2015

 • Направена е справката по чл 73а от ЗДДФЛ.

7.06.01

от 03.04.2015

 • Осъвършенствано е изграждането на индивидуален график.

7.06.00

от 16.02.2015

 • Добавени бутони за бързо търсене на длъжност и звено в картона на служителя;
 • Актуализирана е справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

7.05.00

от 07.01.2015

 • Новите минимални осигурителни прагове.

Copyright®MicroComplex International Ltd. 1990
Последна промяна: 01 януари, 2016 г.