Актуализации

Изтеглете последната версия

Актуална версия на Aladin

Версия: 24.00.02 | Дата: 23 февруари 2024 | Какви са промените?

Хронология на версиите

Версия: 24.00.02

Дата: 23 февруари 2024

 • Добавен е нов вид осигурен – 42 – Ученици, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение)
 • Направени са промени в Декларация 1 ДВ бр.15/2024. Дните заплащани от работодателя за временна неработоспособност на служител осигурен на друго място върху максималния осигурителен доход са преместени от колона 16а в колона 16.4

Версия: 24.00.01

Дата: 31 януари 2024

 • Променен е начина за изпращане на документи по eMail.

Версия: 24.00.00

Дата: 03 януари 2024

 • Отразени са всички промени, приети със закона за Държавния бюджет за 2024 г.
 • Отразени са почивните дни за 2024 г.

Версия: 23.02.00

Дата: 28 ноември 2023

 • Възможност за изравняване на данъка при основния работодател за 2023 г.

Версия: 23.01.01

Дата: 23 ноември 2023

 • Актуализирана е служебната бележка за доходите от трудови правоотношения за 2023 г.
 • Актуализирана е служебната бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения за 2023 г.

Версия: 23.01.00

Дата: 10 ноември 2023

 • Подобрен е начина на индексиране на текущия платен отпуск.

Версия: 23.00.06

Дата: 21 август 2023

 • Направени са новите платежни документи, които влизат в сила от 01 октомври 2023 г.

Версия: 23.00.05

Дата: 07 август 2023

 • Новите минимални осигурителни прагове, които влизат в сила от 01 август 2023 г.
 • Нов минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се.

Версия: 23.00.04

Дата: 20 юни 2023

 • В подсистема „Граждански договори“ – възможност при информационните нива и дейностите да се укаже, дали съотвения ред да излиза при добавянето на нова сума.

Версия: 23.00.03

Дата: 12 април 2023

 • Увеличено е бързодействието на Aladin.
 • Отстранен е проблем при месечно приключване на новосъздадена фирма.

Версия: 23.00.02

Дата: 13 март 2023

 • Добавена е колона в справката „Чакащи заявки“ при ползване на Aladin Employee Self Service, касаеща електронния подпис.
 • Актуализирана е справката чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ при масов печат.

Версия: 23.00.01

Дата: 26 януари 2023

 • Добавена е възможността служителите да ползват данъчно облекчение за деца под 18 години.

Версия: 23.00.00

Дата: 06 януари 2023

 • Актуализирана е минималната работна заплата от януари 2023 на 780 лв. (минималните праговете, максималния осигурителен доход и минималния осигурителен доход се запазват);
 • Средно месечните работни дни за 2023 се запазват – 20.67;
 • Добавена е нова служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ);
 • Актуализирана е справката по чл.73 ал.6.

Версия: 22.03.02

Дата: 14 декември 2022

 • Актуализирана е служебната бележка за доходите от трудови правоотношения за 2022 г.

Версия: 22.03.01

Дата: 01 декември 2022

 • Възможност за изравняване на данъка по ЗДДФЛ за служителите, които са на работа към 31.12.2022 г.

Версия: 22.03.00

Дата: 04 ноември 2022

 • Добавен реквизит „Номерацията започва от 1 всяка година“ в „Инициализация“=>“Платен отпуск“ –  при въвеждане на отпуск за следваща година номерацията започва от 1 и се следи да не се дублира;
 • Нова справка „Отсъствия“ в подсистема „Работна заплата“ – информация за отсъствали служители и причината за това в указания период.

Версия: 22.02.02

Дата: 15 юли 2022

 • При генериране на нова бланка вече същата се записва във формат, който е указан по подразбиране в MS Word.
 • Възможност информационно перо, което е удръжка, да бъде с банкова информация.
 • Добавена е възможността за въвеждане на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст на детето.

Версия: 22.02.01

Дата: 08 юли 2022

 • Добавена е възможността служителите да ползват данъчно облекчение за деца под 18 години, предвидена в закона за Държавния бюджет (ДВ бр.52 /05.07.2022)

Версия: 22.02.00

Дата: 04 май 2022

 • Подобрена сигурност при добавяне на потребители.
 • Добавена е възможност за оттегляне на документ при работа с Евротръст

Версия: 22.01.00

Дата: 25 март 2022

 • Всички законови промени, които влизат в сила от 01 април 2022 г.

Версия: 22.00.01

Дата: 08 януари 2022

 • Оптимизирани са някои справки.

Версия: 22.00.00

Дата: 05 януари 2022

 • Първа версия за 2022 г.

Версия: 21.02.00

Дата: 01 декември 2021

 • Възможност за изравняване на данъка по ЗДДФЛ за служителите, които са на работа към 31.12.2021 г.
 • Подобрен е прегледа на документи на екран.

Версия: 21.01.00

Дата: 28 юни 2021

 • Отстранен проблем при изход на някои справки на чужд език в XLSX формат
 • Актуализирано е ръководството за потребителя
 • Направена е връзка с Евротръст за електронно подписване на документи
 • Добавен е клон на Revolut Bank
 • Отстранен проблем при изтриване на документ в секция „Промяна“
 • В справките „Назначени служители“, „Уволнени служители“ и „По избор“ в подсистема „Личен състав“ са добавени при изход в XLS/X файл следните колони: пол, възраст, дата на раждане и позиция от информационните нива, ако има такива

Версия: 21.00.05

Дата: 15 юни 2021

 • Отстранен проблем при генериране на Декларация № 1 за служители с вид осигурен 16, за които няма въведен график
 • Добавена е нова справка в Отпуски->Аладин SelfService“

Версия: 21.00.04

Дата: 23 февруари 2021

 • Отразени са промените в Наредба № 5 от 29.12.2002 г.  за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ

Версия: 21.00.03

Дата: 16 февруари 2021

 • Увеличаване на дните неплатен отпуск признат за трудов стаж на 90 за година.

Версия: 21.00.02

Дата: 04 февруари 2021


Версия: 21.00.01

Дата: 11 януари 2021

Промени:

 • Нов формат на данните подавани с Декларация № 1 към НАП

Версия: 21.00.00

Дата: 04 януари 2021

Промени:

 • Нови минимални осигурителни прагове.
 • Настроен календар за 2021г.

Версия: 20.03.00

Дата: 07 декември 2020

Промени:

 • Позволено е изравняването на данъка по ЗДДФЛ за 2020г.
 • В справката „по различни критерии“ в подсистема „Граждански договори“ е добавена колона „вид доход за НАП“ когато дейността е включена в критериите за извеждането й.

Версия: 20.02.02

Дата: 24 септември 2020

Промени:

 • Добавена е колона с адреса по месторабота в справката с данните на служителите в XLS/X файл
 • Добавено е в бланките да може да се включва и адреса по месторабота
 • Ускорено е бързодействието при масово преизчисляване на заплатите.

Версия: 20.02.00

Дата: 24 юни 2020

Промени:

 • Отразени са промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. приети с ДВ 55/19.06.2020 г.

Версия: 20.01.00

Дата: 14 май 2020

Промени:

 • Отразени са промените в КТ и КСО за дните неплатен отпуск, които се признават за трудов и осигурителен стаж през 2020 г.

Версия: 20.00.03

Дата: 05 март 2020

Промени:

 • Промяна във входните данни на перо с модул 87 „окончателен данък за чужденци“. Добавен е маркер „Не се изравнява годишен данък“.
  При маркиране на „Не се изравнява годишен данък“ изравнения данък в декември е със стойност нула и служителят не се включва в справката по чл. 73 ал.6 от ЗДДФЛ.
  В декларация 1 кл. 31а. „Начислен месечен данък“ е със стойност 0.00 лв.

Версия: 20.00.02

Дата: 11 февруари 2020

Промени:

 • Възможност за обединяване на файлове на справката по чл.73 от ЗДДФЛ за сумите по извънтрудови правоотношения

Версия: 20.00.01

Дата: 22 януари 2020

Промени:

 • Актуализиран е изхода на справката по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

Версия: 20.00.00

Дата: 06 януари 2020

Промени:

 • Нова минимална работна заплата за 2020 г. – 610 лв.
 • Нови минимални осигурителни прагове за 2020 г.
 • Направен е изхода за справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ
 • Направен е изхода за справка по чл.73 от ЗДДФЛ за сумите по извънтрудови правоотношения

Версия: 19.05.00

Дата: 03 декември 2019

Промени:

 • Добавени са новите документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица (https://nap.bg/news?id=4107)
 • Направено е  изравняването на годишния данък  за доходите по трудови правоотношения за 2019 г.

Версия: 19.04.00

Дата: 24 октомври 2019

Промени:

 • Разширени възможности при връзката с Aladin Employee Self Service
 • Увеличено е бързодействието при извеждане на месечната статистика

Версия: 19.02.03

Дата: 14 август 2019

Промени:

 • Промяна в регистрацията на продукта

Версия: 19.02.02

Дата: 23 юли 2019

Промени:

 • Отстранен проблем в персоналната справка за отпуск при въвеждане на дата на напускане в бъдещ месец
 • Актуализирана е справката за регистрираните потребители в Aladin. Добавена е колона, в която се извежда дали съответният потребител е активен или блокиран.

Версия: 19.02.01

Дата: 21 юни 2019

Промени:

 • Новия формат за електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО от 07.2019 г. (До 14.07.2019 г. вкл. се подават със стария формат)

Версия: 19.02.00

Дата: 05 юни 2019

Промени:

 • Промяна при корекция на заплата за минал месец, засягаща облагаемия доход за Декларация 1

Версия: 19.01.00

Дата: 06 март 2019

Промени:

 • Ускорено е извеждането на месечната статистика
 • Добавени възможности за настройка на тримесечната статистическа форма
 • Актуализирано е придружителното писмо за уведомленията по чл.62 ал.5
 • Актуализирано е уведомлението по чл.62 ал.5

Версия: 19.00.01

Дата: 30 януари 2019

Промени:

 • Актуализирана е структурата на файла с данни за уведомление по чл.62 , ал. 5 от КТ, влизаща в сила след 28.02.2019
 • Актуализирана е таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени в КДА
 • Актуализирана е структурата на файловете за подаване на данни за Декларация обр.1, отнасящи се за данни с период след 31.12.2018г.
 • Възможност за избор на повече от една банка в падащото меню „Сметки в“ в „Банкови преводи“
 • Възможност за указване на допълнителен полагаем платен отпуск в зависимост от другия трудов стаж на служителя – Номенклатури =>“Длъжности“
 • Внимание: да се провери дали има промяна на % за трудова злополука и ако има да се смени в „Регистрация на фирма“

Версия: 19.00.00

Дата: 03 януари 2019

Промени:

 • Актуализирани са минималните осигурителни прагове за 2019 година.
 • Актуализиран е маскималният осигурителен доход за 2019 година.
 • Актуализиран е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2019 година.
 • Актуализиран е осигурителния доход земеделските стопани за 2019 година.
 • Актуализирани са почивните дни по национален календар за 2019 година.

Версия: 18.04.00

Дата: 07 декември 2018

Промени:

 • Добавени са нови колони в справката „Променени регистрации“ в подсистема „Работно време“
 • С тази версия може да се изравнява годишния данък по ЗДДФЛ на служителите.
 • Масов печат на заповеди за отпуск.
 • Във фиша на служителя общият трудов стаж и ТСПО са вече на един ред
 • В „Номенклатури“=>“Начисления и удръжки“ за перата с модули 74 и 32 е добавена възможност да се укаже дали са отсъствия поради непредставен документ. Това се използва само за да излизат тези дни във фиша на отделен ред като „непредставен документ“.

Версия: 18.03.02

Дата: 29 ноември 2018

Промени:

 • Отстранен проблем при приключване на месец.
 • Във файловете за болнични т.4 „Работни дни“ или „Работни часове“ не се попълват ако служителят няма необходимият осигурителен стаж и в „Инициализация“=>“Основна“ е указано, че работодалят не заплаща неплатените болнични.

Версия: 18.03.00

Дата: 23 юли 2018

Промени:

Отразени са промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (приети с Постановление № 127 от 4 юли 2018 г., обн., ДВ бр.57/10.7.2018 г.), влизащи в сила от 01.07.2018 г., както и в структурата и съдържанието на файловете за обезщетенията.


Версия: 18.02.00

Дата: 02 юли 2018

Промени:

Отстранен проблем при въвеждане на отсъствия за приключен месец при служители с график.


Версия: 18.01.01

Дата: 25 април 2018

Промени:

Актуализирано е ръководството за потребителя
Задължително прочетете Приложение № 3 „Изпращане на фишове по e-mail”.


Версия: 18.01.00

Дата: 16 април 2018

Промени:

Програмата отговаря на изискванията на европейският регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен още като GDPR

Допълнително се предлагат следните две разширения към Aladin:

 • „Хронология на промените в личните данни и заплатите на служителите“
  Поддържа Log файл, който съхранява промените в начисленията и удръжките на служителите, ЕГН, име, адрес, и-мейл, № на лична карта и IBAN за НОИ. В него се съдържа и информация на коя дата, в колко часа и от коя работна станция е направена промяната.
 • „Хронология на поведението на потребителите при работа с Aladin“
  Поддържа Log файл, от който може да се проследи поведението на потребителите на Aladin.

Версия: 18.00.00

Дата: 04 януари 2018

Промени:

 • променени са процентите за осигуряване за 2018 г.
 • добавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности за 2018 г.
 • добавени са новите длъжности и са променени старите в НКПД 2011
 • направена е справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
При актуализацията за 2018 се променят следните параметри в настройките за фирмите, които са в период на заплати януари 2018:
 • минимална работна заплата – 510 лв.
 • минимален месечен осигурителен доход – 510 лв.
 • осигурителните проценти за фонд пенсии
 • актуализира се календара за 2018 г. с работните и почивни дни
Внимание:
да се провери дали има промяна на % за трудова злополука и ако има да се смени в „Регистрация на фирма“

Версия: 17.04.01

Дата: 05 декември 2017

Промени:

 • Разрешено е изравняването на годишния данък по ЗДДФЛ за 2017 г.;
 • Добавена възможност за изход на справките и в XLSX файл;
 • Възможност за маркиране на изпратена сесия с болнични като неизпратена, но при подаването им болничните ще бъдат подадени с флаг корекция. „Работна заплата“=>“Справки“=>“Данни за НОИ и НАП“=>“Сесии на подаване на болнични“.

Версия: 17.04.00

Дата: 20 ноември 2017

Промени:

Независимост на АЛАДИН от инсталираните драйвъри при импорт на XLSX файлове.


Версия: 17.03.01

Дата: 25 август 2017

Промени:

Нови възможности във връзка със СИДДО.


Версия: 17.03.00

Дата: 08 август 2017

Промени:

Възможност за въвеждане на декларация по чл. 49 ал.4 т.8 от ЗДДФЛ.


Версия: 17.02.03

Дата: 03 юли 2017

Промени:

Отразени са последните указания за формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.


Версия: 17.02.02

Дата: 15 юни 2017

Промени:

Отразени са последните (за сега) изменения във формата на данните за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.


Версия: 17.02.00

Дата: 12 май 2017

Промени:

 • Отразени са измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и Функционалните изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • В бланките от „Личен състав“ вече могат да се добавят следните данни:
  – населено място по месторабота
  – област на населено място по месторабота
  – ПК на населено място по месторабота
  – код по ЕКАТТЕ по месторабота

Версия: 17.01.02

Дата: 19 април 2017

Промени:

Добавени са нови справки в частта на Aladin Employee Self Service


Версия: 17.01.01

Дата: 6 април 2017

Промени: