Отпуски

Въвеждане и контрол

  • Заповеди за различни видове отпуск.
  • Динамично преизчисление на полагащия се платен годишен отпуск.
  • Възможност за указване на поредността за ползване на неизползваните дни по години.
  • Импорт на одобрени отпуски.

Справки и печат на документи

  • Персонална справка за използван и неизползван отпуск.
  • Обобщени справки за използван и неизползван отпуск по различни критерии.
  • Автоматизирано водене на НСС-19 по отношение на компенсируемите отпуски.
  • Справки за НСС-19.