Граждански договори

Изплащане на суми по договор

  • Начисляване и изплащане на граждански договори.
  • Възможност за указване на допълнителни критерии, по които да се изготвят справки и рекапитулации.
  • Възможност за импорт на суми.
  • Възможност за масово плащане и печат на необходимите документи.
  • Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на начислените и изплатени суми, както и на начислените и удържани осигуровки.

Справки и декларации към НАП

  • Справка за въведените граждански договори и плащанията по тях.
  • Сметки за изплатени суми, декларации и служебни бележки.
  • Справки по чл.73 и чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
  • Изготвяне на „Декларация 1“, и „Декларация 6“ за НАП.