Работна заплата

Плащания и възнаграждения

 • Ползвате пълен пакет от алгоритми за изчисление на начисления и удръжки, като имате възможност да създавате и собствени.
 • Автоматично преизчисляване на плащания за минало време.
 • Формиране на брутно възнаграждение на база договорено нетно възнаграждение, както и формиране на брутен еквивалент за частични нетни възнаграждения.
 • Оригинални решения за ведомости и фишове.
 • Свободно дефиниране на критерии, необходими за рекапитулации, ведомости и списъци.
 • Платежни документи, интерфейси към банкови, счетоводни и ERP системи.
 • Достъп до данните от предходни месеци без възстановяване на данни.
 • Импорт и експорт на данни.
 • Автоматично изпращане на фишове по e-mail.

Графици, осигуряване и отпуски

 • Възможност за работа с индивидуални графици и изготвяне на присъствена форма 76.
 • Възможност за изчисляване на заплати с различни схеми за осигуряване и съответни % за ДОО и здравно осигуряване.
 • Възможност за импорт на месечни графици за текущ и бъдещ период от файлове в CSV, XLSX, XLS и TXT формат.
 • Възможност за описание и импорт на различни начисления в т.ч. и нетни суми.
 • Възможност за импорт на отпуски от външни системи.
 • Индексиране на отпуски и/или щатни заплати с коефициент.
 • Възможност за работа с различни валути.
doc
xls
csv
pdf
txt

Създаване на файлове и документи

 • Изготвяне на „Декларация 1“, „Декларация 3“ и „Декларация 6“ за НАП.
 • Изготвяне на файл с данни за изплащане на обезщетения от НОИ.
 • Изготвяне на файлове за масови плащания по банков път.
 • Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на работните заплати към популярни счетоводни и ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV, ABAS, AXAPTA, Sunsystems, BAAN, Maconomy, Конто, Workflow, Ажур, Бизнес навигатор и др.).
 • Изравняване на ДДФЛ за календарна година.